قله گاوکشان گلستان - مرداد 1397

عزمم را برای اتمام یک کار ناقص یعنی صعود قله تخت سلیمان جزم کرده بودم. کوله را هم بستم در حالیکه همراهی نداشتم. دلشوره داشتم که منطقه علم کوه با خطراتی مثل ریزش سنگه را انفرادی چگونه برم. مرتضی پیشنهاد داد یک قله سبکتر که روزهای کمتری را به دور از خانه باشد برویم. و من بعد از التزام از وی که اگر این دفع بد قولی کند و نیاید چنین و چنان می کنم. از شما چه پنهان از خدا هم خواستم که تخت سلیمان نرفتم. عنایت هم ما را همراهی کرد...

/ 0 نظر / 35 بازدید